اعلام نتیجه و دریافت کات ورود به جلسه

ثبت نام در آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1

ردیف مرحله شروع ثبت نام پایان ثبت نام ثبت نام
98222 آزمون اصناف در سال 1402 1402/01/01 1402/12/28 ثبت نام
98237 مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۲ 1402/05/01 1402/05/17 ثبت نام
80 * آزمون آنلاین 1402/12/29 ثبت نام
98207 آزمون هماهنگ مرحله 5 سال 1402 1402/01/14 1402/05/22 ثبت نام
98208 آزمون هماهنگ مرحله 6 سال 1402 1402/01/14 1402/07/01 ثبت نام
98209 آزمون هماهنگ مرحله 7سال 1402 1402/01/14 1402/08/12 ثبت نام
98210 آزمون هماهنگ مرحله 8 سال 1402 1402/01/14 1402/09/13 ثبت نام
98211 آزمون هماهنگ مرحله 9 سال 1402 1402/01/14 1402/10/14 ثبت نام
98212 آزمون هماهنگ مرحله 10سال 1402 1402/01/14 1402/11/10 ثبت نام
98214 آزمون مرحله2 صنعت ساختمان سال1402 1402/05/07 1402/05/22 ثبت نام
98218 آزمون مرحله2 تفاهم نامه سال1402 1402/05/07 1402/05/22 ثبت نام
98221 ازمون ادواری 6 ماهه اول سال 1402 1402/01/20 1402/06/30 ثبت نام
 

کارت ورود به جلسه آزمون CNG
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 1


کارت ورود به جلسه آزمون
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیف مرحله زمان آزمون کتبی زمان اعلام نتیجه کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ
98222 آزمون اصناف در سال 1402 14140201/1 1402/01/01 دریافت کارت
80 * آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان،سربازمربیان) دریافت کارت
 
کارت ورود به جلسه آزمون های ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیف مرحله زمان آزمون کتبی زمان اعلام نتیجه کارت ورود به جلسه آزمون ادواری ، صنعت ساختمان و تفاهم نامه
98237 مرحله پنجم نیروهای مسلح ۱۴۰۲ 1402/05/17 1402/06/30 دریافت کارت
98221 ازمون ادواری 6 ماهه اول سال 1402 1402/07/30 1402/01/26 دریافت کارت
 
اعلام نتیجه آزمون هماهنگ
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 2
ردیف مرحله زمان آزمون کتبی زمان اعلام نتیجه اعلام نتیجه
98222 آزمون اصناف در سال 1402 14140201/1 1402/01/01 مشاهده
80 * آزمون آنلاین (راهداری، هماهنگ، ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان و سربازمربیان) مشاهده
 
اعلام نتیجه آزمون های ادواری ، صنعت و ساختمان و تفاهم نامه
تعداد رکورد بازیابی شده برابر است با 10
ردیف مرحله زمان آزمون کتبی زمان اعلام نتیجه اعلام نتیجه
98246 آزمون راهداری ویژه اربعین 1402 1402/04/22 1402/04/27 مشاهده
98245 آزمون جذب وبکارگیری نیروی انسانی شرکت معدنچیان چغارت بافق 1402/04/11 1402/04/15 مشاهده
98236 مرحله 3 مسابقات ملی مهارت1402 1402/04/05 1402/04/10 مشاهده
98234 مرحله سوم نیروهای مسلح ۱۴۰۲ 1402/03/17 1402/04/30 مشاهده
98227 آزمون مرحله 1 شاغلین شرکت گاز 1402 1402/03/18 1402/03/22 مشاهده
98223 مرحله اول آزمون راهداری سال 1402 1402/03/04 1402/03/07 مشاهده
98221 ازمون ادواری 6 ماهه اول سال 1402 1402/07/30 1402/01/26 مشاهده
98217 آزمون مرحله1 تفاهم نامه سال1402 1402/03/11 1402/03/19 مشاهده
98213 آزمون مرحله1 صنعت ساختمان سال1402 1402/03/11 1402/03/19 مشاهده
98158 مرحله دوم نیروهای مسلح ۱۴۰۲ 1402/02/17 1402/03/30 مشاهده